Empresa Constructora
Hispano Catalana, S.A
La teva ruta personalitzada
des de:


C/ Clos de Sant Francesc, 2
08034 Barcelona
NIF: A58026048

Tels. 93 203 52 82 – 93 203 51 66
Fax: 93 205 53 15
E-mail: hc@hispanocatalana.cat

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona
el 13-09-1985
Full núm. B-44800, foli 111, tom 22.935,
Inscripció 1a

REAC: 09000003901
 
mapa
EMPRESA CONSTRUCTORA HISPANO CATALANA, S.A.  C/ Clos de Sant Francesc, 2 08034 Barcelona • Telèfon 932 035 282 · Fax 932 055 315 • hc@hispanocatalana.cat
diseño: www.cel-lula.com , web: www.segundoseis.com